ترتیب نمایش
سوهان چوب ساب گرد 250 میلیمتری PA35252 ایران پتک


       Iran Potk Rasp Round PA35252
سوهان چوب ساب گرد 250 میلیمتری PA35252 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان چوب ساب گرد ایران پتک: مناسب برای استفاده در صنایع چوب و درودگری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356

 
 
قیمت : 21,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9089
2
 
 
 

سوهان چوب ساب نیمگرد 250 میلیمتری PA40252 ایران پتک


       Iran Potk Rasp Half Round PA40252
سوهان چوب ساب نیمگرد 250 میلیمتری PA40252 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان چوب ساب نیمگرد ایران پتک: مناسب برای استفاده در صنایع چوب و درودگری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
قیمت : 37,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9090
3
 
 
 

سوهان مهندسی سه گوش 250 میلیمتری زبر PB30251 ایران پتک


       Iran Potk Engineer’s Files Three square PB30251
سوهان مهندسی سه گوش 250 میلیمتری زبر PB30251 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان مهندسی سه گوش ایران پتک: دارای سطح آجدار ضربدری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
قیمت : 23,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9035
2
 
 
 

سوهان مهندسی نیمگرد 250 میلیمتری زبر PB40251 ایران پتک


       Iran Potk Engineer’s Files Half Round PB40251
سوهان مهندسی نیمگرد 250 میلیمتری زبر PB40251 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان مهندسی نیمگرد ایران پتک: دارای سطح آجدار ضربدری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
قیمت : 26,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9037
2
 
 
 

سوهان مهندسی گرد 250 میلیمتری زبر PB35251 ایران پتک


       Iran Potk Engineer’s Files Round PB35251
سوهان مهندسی گرد 250 میلیمتری زبر PB35251 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان مهندسی گرد ایران پتک: دارای سطح آجدار ضربدری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
قیمت : 18,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9039
1
 
 
 

ترتیب نمایشدرباره